Η δράση ΑΡΕΤΑΙΟΣ

Το 2018, η ΟΣΦΕ, σε συνεργασία με την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία και την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία, σχεδίασε το πρόγραμμα ΑΡΕΤΑΙΟΣ, το οποίο συντονίστηκε τοπικά από τους Συνεταιρισμούς Φαρμακοποιών, εκτελέστηκε από τους συνεταιρισμένους φαρμακοποιούς και τα αποτελέσματα της δράσης αναλύθηκαν από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.).

 • Σκοποί του προγράμματος

  • Η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τον Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 και τους παράγοντες κινδύνου.
  • Η ανίχνευση ατόμων με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης Σακχαρώδους Διαβήτη τύπου 2.
  • Η ανίχνευση αδιάγνωστων ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2.
 • Προετοιμασία

  • Σχεδιασμός της υπηρεσίας από την Ομοσπονδία Συνε ταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (Ο.Σ.Φ.Ε.), την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία και την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία.
  • Διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος από την Ο.Σ.Φ.Ε.
  • Συντονισμός της δράσης σε πανελλαδικό επίπεδο από την διασυνεταιριστική εταιρεία Logiscoop-Pansyfa.
  • Συντονισμός της δράσης σε τοπικό επίπεδο από τον κατά τόπους Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών.
  • Εκπαίδευση των φαρμακοποιών στους κατά τόπους Συνεταιρισμούς Φαρμακοποιών.
 • Οι Φαρμακοποιοί κλήθηκαν

  • Να ενημερώσουν τους πολίτες για την παροχή της υπηρεσίας και το περιεχόμενο της.
  • Να συμπληρώσουν σε συνεργασία με τους πολίτες το ερωτηματολόγιο εκτίμησης κινδύνου για Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2.
  • Να πραγματοποιήσουν μέτρηση σακχάρου των πολιτών.
  • Να ενημερώσουν τους πολίτες για τους παράγοντες κινδύνου για Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2.
  • Να υποκινήσουν τους πολίτες να επισκεφθούν τον γιατρό τους εφόσον βάσει βαθμολογίας υπήρχε υψηλός κίνδυνος ή υποψία νόσου.
  • Να περάσουν τα στοιχεία του ερωτηματολογίου σε διαδικτυακή εφαρμογή ώστε αυτά να είναι διαθέσιμα για στατιστική ανάλυση από την Ε.Σ.Δ.Υ.

Σκοποί του προγράμματος

 • Η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τον Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 και τους παράγοντες κινδύνου.
 • Η ανίχνευση ατόμων με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης Σακχαρώδους Διαβήτη τύπου 2.
 • Η ανίχνευση αδιάγνωστων ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2.

 • Προετοιμασία

 • Σχεδιασμός της υπηρεσίας από την Ομοσπονδία Συνε ταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (Ο.Σ.Φ.Ε.), την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία και την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία.
 • Διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος από την Ο.Σ.Φ.Ε.
 • Συντονισμός της δράσης σε πανελλαδικό επίπεδο από την διασυνεταιριστική εταιρεία Logiscoop-Pansyfa.
 • Συντονισμός της δράσης σε τοπικό επίπεδο από τον κατά τόπους Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών.
 • Εκπαίδευση των φαρμακοποιών στους κατά τόπους Συνεταιρισμούς Φαρμακοποιών.

 • Οι Φαρμακοποιοί κλήθηκαν

 • Να ενημερώσουν τους πολίτες για την παροχή της υπηρεσίας και το περιεχόμενο της.
 • Να συμπληρώσουν σε συνεργασία με τους πολίτες το ερωτηματολόγιο εκτίμησης κινδύνου για Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2.
 • Να πραγματοποιήσουν μέτρηση σακχάρου των πολιτών.
 • Να ενημερώσουν τους πολίτες για τους παράγοντες κινδύνου για Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2.
 • Να υποκινήσουν τους πολίτες να επισκεφθούν τον γιατρό τους εφόσον βάσει βαθμολογίας υπήρχε υψηλός κίνδυνος ή υποψία νόσου.
 • Να περάσουν τα στοιχεία του ερωτηματολογίου σε διαδικτυακή εφαρμογή ώστε αυτά να είναι διαθέσιμα για στατιστική ανάλυση από την Ε.Σ.Δ.Υ.
 • Συμμετείχαν

  600+

  Συνεταιρισμένοι Φαρμακοποιοί

  Συμπληρώθηκαν

  13700+

  Ερωτηματολόγια

  Συμμετείχαν

  600+

  Συνεταιρισμένοι Φαρμακοποιοί

  Συμπληρώθηκαν

  13700+

  Ερωτηματολόγια

  Ευρήματα
  από τη στατιστική μελέτη της Ε.Σ.Δ.Υ.

  1. Ο συνολικός κίνδυνος στον ενήλικο πληθυσμό της χώρας εκτιμάται κατά μέσο όρο στην κατηγορία του ελαφρώς αυξημένου.
  2. Δεν ανιχνεύονται σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών.
  3. Η εκτίμηση του Δείκτη Μάζας Σώματος κατατάσσει την πλειοψηφία του δείγματος ως υπέρβαρο και παχύσαρκο, ενώ και η περιφέρεια μέσης, τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών, είναι άνω του φυσιολογικού.
  4. Σημαντική μερίδα του δείγματος ασχολείται τακτικά με σωματική δραστηριότητα και καταναλώνει καθημερινά φρούτα και λαχανικά.
  5. Αναφορικά με τη μέτρηση του σακχάρου στο φαρμακείο (μεταβλητή ανεξάρτητη των υπολοίπων τ ης μελέτης, καθώς δεν συνυπολογίζεται στην εκτίμηση του βαθμού κινδύνου εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2), τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν ότι:
   • Κατά μέσο όρο, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες που προσήλθαν στο φαρμακείο είχαν σάκχαρο άνω του φυσιολογικού.
   • Η μέση μέτρηση σακχάρου αυξάνεται όσο αυξάνεται η ηλικία, η περιφέρεια της μέσης και ο δείκτης μάζας σώματος του δείγματος (ευρήματα που επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα του εργαλείου αξιολόγησης του κινδύνου εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη).
   • Η μέτρηση σακχάρου στα άτομα που έχουν πάρει τακτικά αντιυπερτασικά φάρμακα είναι αρκετά υψηλότερη από τα άτομα που δεν έχουν πάρει, γεγονός που ενδεχομένως υποκρύπτει την συνύπαρξη διαβήτη και υπέρτασης στο δείγμα.
   • Ο υψηλό τερος μέσος όρος σακχάρου στα άτομα που έχουν παρατηρήσει υψηλή μέτρηση γλυκόζης και στο παρελθόν θα μπορούσε δυνητικά να υποδεικνύει την ύπαρξη αδιάγνωστου διαβήτη σε σημαντική μερίδα του πληθυσμού.

  Ένας στους 10 έχει Σακχαρώδη Διαβήτη

  parallax background

  Ένας στους 10
  έχει Σακχαρώδη Διαβήτη

  play butttonplay button2

  Διαβάστε εδώ την επίσημη έκθεση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας

  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 28/11/2019 : Δείτε εδώ την ανακοίνωση των ευρημάτων της μελέτης «Έλεγχος και διαχείριση του κινδύνου εμφάνισης Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 στον Ελληνικό πληθυσμό “Αρεταίος”»

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ pdf κ.Αθανασάκηκ.Ναούμκ.Ζάβρα